Sygn. akt  Ds 3/07/S                           

Dnia 30 listopada 2009r.

 POSTANOWIENIE O UMORZENIU  ŚLEDZTWA

 

Grzegorz Gerlicki - prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie, w sprawie niegospodarności ze strony organów Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wyżyny" w prowadzeniu spraw majątkowych tej Spółdzielni tj. o przest. Z art. 296§1 kk I inne

 - na podstawie 17 § 1 pkt. 1,2 i 6 kpk oraz art. 322 §1 i 2 kpk postanowił

 1)   umorzyć śledztwo w sprawach :

I. nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków w okresie od czerwca 1993   r.   do   listopada   1999   r.   w   Warszawie   przez   osoby   działające w imieniu Komitetu Organizacyjnego    oraz wchodzące w skład kolejnych Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny” w Warszawie w   zakresie prawidłowego prowadzenia działań związanych z wydzieleniem się Spółdzielni Mieszkaniowej   ,,Wyżyny"   ze   Spółdzielni   Budownictwa   Mieszkaniowego ,,Natolin"  polegającego na przejęciu majątku niezgodnie z zasadami podziału wynikającymi   z   wyroku   Sądu   Wojewódzkiego   w   Warszawie   o   sygn. HI   C   1038/91   oraz  przejęciu   kredytu   obciążającego   przejęte   budynki, i wyrządzanie przez to znacznej szkody majątkowej w mieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wyżyny", tj. o przest. z art. 296 § 1 kk. w zw. z art. 12 kk - na zasadzie art 17 § 1 pkt. 2 kpk – z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego

II. posługiwania się w okresie od listopada 1993 r. do dnia 14 lipca 2006 r. przez osoby wchodzące w skład organów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wyżyny" w Warszawie poświadczającym nieprawdę dokumentem w postaci wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8 marca 1993 o sygn. III C 1038/91 na mocy, którego dokonano podziału Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,Natolin" w sposób opracowany przez firmę doradczą ,,Cons - Projekt" poprzez przedkładanie w/w wyroku w Sadzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz przed organami administracji wraz zasadami podziału majątku innymi niż opracowane przez firmę doradczą „Cons - Projekt", tj. o przest. z art. 271 § l kk - na zasadzie art. 17 § l pkt. 2 kpk- z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego

III. niedopełnienia obowiązków w okresie od 9 lutego 1994 r. do lutego 1996 r. przez funkcjonariuszy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydziału XIV Gospodarczego    polegającego na wpisaniu do rejestru spółdzielni pod pozycją   ARS Nr 3177   Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wyżyny" w Warszawie, jak też wpisaniu do rejestru statutu Spółdzielni z wprowadzonymi zmianami, pomimo okoliczności uniemożliwiających dokonanie wpisu, tj. o przest. z art. 231 § l kk -na podstawie art. 17 § l pkt. 2 i 6 kpk -  z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz przedawnienia karalności

IV. niedopełnienia obowiązków w   dniu 13 listopada 1996 r. przez sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa VI Wydziału Ksiąg Wieczystych w związku z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej nr 115375 Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny" jako użytkownika wieczystego nieruchomości i właściciela budynków oraz urządzeń, pomimo braku podstaw do dokonania wpisu, tj. o przest. z art 231 § l kk -na podstawie art. 17 § l pkt. 2 i 6 kpk - z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz przedawnienia karalności

V. nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków w okresie od grudnia 1994 r. do 8 maja 2000 r. przez osoby wchodzące w skład kolejnych Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny " w Warszawie w zakresie prawidłowego prowadzenia  działalności   gospodarczej   wymienionej   Spółdzielni  związanej z inwestycją budowy budynku o oznaczeniu B 04/05/06 polegającego na zawyżeniu kosztów inwestycji, jak też w związku z przydzieleniem lokali w tej inwestycji na rzecz Spółki „Pro Bono"   Sp. z o.o. oraz przydziałem lokali o numerach 21, 63a ,69 i wyrządzenia przez to znacznej szkody majątkowej w mieniu Spółdzielni, tj. o przest. z art. 296 § l kk- na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk -  z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego

VI. doprowadzenia w okresie od czerwca 1996 r. do maja 2000 r. w Warszawie przez osoby działające w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej  „ Wyżyny" do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Joannę i Dobromira Gniewków w związku z ich uczestnictwem w inwestycji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wyżyny " w Warszawie polegającej na budowie budynku o oznaczeniu B 04/05/06 poprzez zawyżenie kosztów inwestycji oraz zaliczenie do tych kosztów takich, które nie wchodziły w skład tej inwestycji, co spowodowało niezasadne podwyższenie wkładu budowlanego o kwotę co najmniej 33.974, 10 zł, jak też wprowadzenia ich w błąd w kwestii praw do gruntu przysługujących Spółdzielni, tj. o przest. z art. 286 § l kk - na podstawie art. 17 § l pkt. 2 kpk z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

VII. – nie dotyczy S. M. WYŻYNY

VIII. – nie dotyczy S. M. WYŻYNY

IX.  sporządzenia w okresie od 20 marca 1995 do 5 marca 2007 r. w Warszawie sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny " w Warszawie za lata   od 1994 do 2006 niezgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jedn. Dz. U. z 2002  Nr 76, póz. 694 ze zm. ) oraz zawarcia w nich nierzetelnych danych, tj. o przest. z art. 77pkt 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz-U. z 2002 Nr 76, póz. 694 ze zm+)~ na podstawie art. 17 § l pkt. 116 kpk - z powodu przedawnienia karalności oraz stwierdzenia, ze czynu nie popełniono

X.  sporządzenia przez biegłych rewidentów w okresie od 20 kwietnia 1995 r. do 15 marca 2007 r. w Warszawie niezgodnych ze stanem faktycznym opinii o    sprawozdaniach    finansowych    Spółdzielni    Mieszkaniowej    „Wyżyny" w Warszawie za lata od 1994 do 2006, tj. o przest. z art. 78 ust. l Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 76, póz. 694 ze zm.)- na podstawie art. 17 § l pkt. l i 6 kpk - z powodu przedawnienia karalności oraz stwierdzenia, ze czynu nie popełniono

XI. sporządzenia w okresie od 1994   do   1996   r. w Warszawie sprawozdań finansowych Spółdzielni      Budownictwa Mieszkaniowego „Natolin" w Warszawie za lata   od 1994 do 1996 niezgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 76, póz. 694 ze zm. ) oraz zawarcia w nich nierzetelnych danych, tj. o przest. z art. 77pkt 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 76, póz. 694 ze zm.)- na podstawie art. 17 § l pkt. 6 kpk - z powodu przedawnienia karalności

XII. nadużycia   uprawnień   oraz   niedopełnienia   obowiązków   w   okresie od 2 czerwca 1997r. do 26 lipca 2004 r. przez osoby wchodzące w skład kolejnych Zarządów     Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny " w Warszawie w zakresie prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej wymienionej Spółdzielni w związku z przydziałem lokalu Maciejowi Sieczkowskiemu, jak też w związku z przydziałem lokali w inwestycji przy ul .  Małej Łąki o oznaczeniu Zadanie „ Z" członkom organów Spółdzielni: Krzysztofowi Gosławskiemu, Henrykowi  Dumale, Cyrylowi Graczykowi,  Piotrowi Makohinowi,  Andrzejowi   Gradowi,   a  ponadto   Grzegorzowi Dominikowi i wyrządzenia przez to znacznej    szkody majątkowej w mieniu Spółdzielni, tj. oprzest. z art. 296 § l kk - na podstawie art 17 § l pkt. 2 kpk -   z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego

XIII. nadużycia   uprawnień   oraz   niedopełnienia   obowiązków   w   okresie od 12 lutego 2001 r. do grudnia 2001 r. w Warszawie przez osoby wchodzące w skład Zarządu Spółdzielni  Mieszkaniowej „Wyżyny w  Warszawie w zakresie prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej wymienionej Spółdzielni w związku z pracami dociepleniowymi oraz remontami budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wyżyny" i wyrządzenia przez to znacznej szkody majątkowej w mieniu Spółdzielni, tj. oprzest. z art. 296 § l kk — na podstawie art. 17 § l pkt. 2 kpk -   z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego

XIV. nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków w okresie od października 1996 r. do marca 2001 r.  w Warszawie przez  osoby wchodzące w skład kolejnych Zarządów Spółdzielni  Mieszkaniowej   „Wyżyny  " w Warszawie w zakresie prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej wymienionej Spółdzielni w związku z finansowaniem inwestycji „ Kazury Bis" i wyrządzenia przez to znacznej szkody majątkowej w mieniu Spółdzielni, tj. o przest. z art. 296 § l kk- na podstawie art. 17 § l pkt. 2 kpk - z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego

 XV. naruszenia w okresie od 1979 do 1983 roku w Warszawie   w zakresie prawa budowlanego przy prowadzeniu robót budowlanych polegającego na wybudowaniu budynków o znaczeniach : A-01 i C-03 przy ul. Na Uboczu 26 bez pozwolenia na budowę - tj. o przest. z art. 61 ust. 2 - Ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 30 października 1974 r. Nr 38, póz. 229 ze zm.) - na podstawie art. 17 § l   pkt. l kpk - z   powodu    braku    danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego

XVI.  niedopełnienia obowiązków w okresie od  maja 1995 r.   do   15 grudnia 1998  r.  w Warszawie     przez funkcjonariuszy publicznych-  pracowników Urzędu Gminy Warszawa - Ursynów w związku z wydaniem   decyzji administracyjnych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny" w Warszawie polegającego na:

wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę o numerach:

1)           157/D/95/MU z dnia 9 maja 1995 r.,

2)           395/D/95/MU z dnia 14 września 1995 r.,

3)           506/D/95/MU z dnia 30 października 1995 r.,

4)           629/D/95/MU z dnia 21 grudnia 1995 r.,

5)           905/D/96/MU z dnia 20 grudnia 1996 r.,

6)           1075/D/98/MU z dnia 15 grudnia 1998 r.

pomimo, że inwestor nie posiadał prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wydaniu decyzji nr 97/95   z dnia 6 lipca 1995 r. - mimo, że inwestor nie posiadał prawa do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane, wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę o numerach:

1)               550/D/97/MU z dnia 24 czerwca 1997 r.,

2)               978/D/97/MU z dnia 17 października 1997 r.,

3)               1027/D/97/MU z dnia 28 października 1997 r.

mimo, że inwestor nie posiadał prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a ponadto decyzje te były niezgodne z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 464/96 wydaną z up. Burmistrza Gminy Warszawa  Ursynów,

-     niewłaściwym oznaczeniu działki na której ma być prowadzona inwestycja w decyzji    nr 733/97 z dnia 19 grudnia 1997 r. o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu ( zmienionej decyzją nr 138/98 z dnia 31 marca 138/98) oraz wskazaniu w decyzji jako wieczystego użytkownika Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pomimo, że prawo to nie przysługiwało temu podmiotowi,

-     określeniu inwestycji  w decyzji nr 221/D/98/MU z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sposób niemożliwy do zrealizowania,  tj. o przest. z art. 231 § l kk - na podstawie art. 17 § l pkt. 216 kpk - Z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz przedawnienia karalności

XVII.  wykonania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wyżyny" w Warszawie w okresie od 1999 r. do 2001 r. robót budowlanych w sposób niezgodny w wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę, a to :

wybudowania przy ul Małej Łąki budynków o oznaczeniach od J1-J13 niezgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją wy daną z up. Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów 629/D/95/MU z dnia 21 grudnia 1995r.,

-       wybudowania   budynku o oznaczeniu BO1 niezgodnie z decyzją wydaną z up. Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów nr 905/D/96/MU z dnia 20 grudnia 1996 r. o pozwoleniu na budowę, poprzez posadowienie tego budynku w inny sposób, niż określono w w/wym. decyzji,

-       realizacji garażu o oznaczeniu PH-3 niezgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją nr 1027/D/97/MU z dnia 28 października 1997 r. wydaną z up. Burmistrza Gminy Warszawa -Ursynów,

-       wybudowania budynku przy ul. Braci Wagów 11  niezgodnie z decyzją nr 1075/D/98/MU z dnia 15 grudnia 1998 r.  wydaną z up. Burmistrza Gminy Warszawa Ursynów   poprzez wybudowanie budynku 11 - kondygnacyjnego, podczas gdy budynek ten miał mieć 9 kondygnacji,

-       wybudowania budynków w inwestycji „Kazury Bis" niezgodnie   z decyzją z dnia nr 275/D/98/MU wy daną z up. Burmistrza Gminy Warszawa- Ursynów, tj. o przest. z art. 90 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( tekst jedn. Dz*U. z 2006 r. Nr 156, póz. 1118 ze zm.)   - na podstawie art 17 § l pkt l, 2 i 6 kpk - wobec stwierdzenia ,że czynu nie popełniono, braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz przedawnienia karalności

XVIII. złożenia w dniu 14 lipca 2006 r. w Warszawie przez członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wyżyny" w Warszawie fałszywych oświadczeń w związku z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na budowę na działce nr ewid. 3/2 z obrębu 1-11-04 polegających na wskazaniu, że Spółdzielnia posiada prawo do przedmiotowej działki w postaci trwałego zarządu podczas gdy z dołączonego odpisu z księgi wieczystej wynikało, że działka ta znajdowała się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, tj. o przest. z art. 233 § 6 kk - na podstawie art. 17 § l pkt. 2 kpk - z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego

XIX . niedopełnienia obowiązków w okresie od 14 lipca do 11 września 2006 r. przez pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy polegającego na wydaniu decyzji nr 641/A/URN/2006 o pozwoleniu na budowę Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wyżyny" w Warszawie na działce nr 3/2 z obrębu 1-11-04 pomimo, że złożone przez osoby działające w imieniu Spółdzielni oświadczenia dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane były nieprawdziwe, tj. o przest. z art. 231 § l kk- na podstawie art. 17 § l pkt. 2 kpk - z  powodu braku danych dostatecznie uzasadniających   podejrzenie popełnienia czynu zabronionego

XX. poświadczenia nieprawdy w dniu 6 listopada 2003 r. w Warszawie polegającego na  sporządzeniu poświadczającego nieprawdę wydruku z konta inwestycyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny" za rok 1997 oraz posłużenia się tym dokumentem poprzez przedłożenie go w dniu 8 marca 2004 r. do sprawy cywilnej o sygn. IV C 226/05 Sądu Okręgowego w Warszawie, tj. o przest. z art. 271 § l kk i 273 kk - na podstawie arii? § l pkt. l w kpk- z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego

 XXI. posłużenia się w bliżej nieustalonej dacie przed dniem  11  czerwca 1997r. w  XVOddziale Banku    Powszechna    Kasa    Oszczędności BP S.A. w Warszawie przez członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny"      podrobionym   dokumentem      w   postaci   uchwały Walnego Zgromadzenia SBM „Natolin" pomimo, iż organ taki nie działał we wskazanej Spółdzielni, w oparciu o którą została opracowana opinia    bankowa z daty 11 czerwca 1997r. dotycząca terminowej spłaty    kredytów   przez S. M. „ Wyżyny", tj. o przest. z art. 270 § l kk - na podstawie art. 17 § l pkt. l kpk - z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego

 XXII. przedstawienia w okresie od 23 lutego 2006 r. do 13 października 2006 r. Sądowi Okręgowemu w Warszawie   fałszywej i poświadczającej nieprawdę opinii przez biegłego Ryszarda Ćwiertnię w    sprawie cywilnej o sygn. IV C 226/05 dotyczącej rozliczenia prowadzonej przez Spółdzielnie Mieszkaniową   „Wyżyny"    w   Warszawie    inwestycji    budowy   budynku o oznaczeniu B 04/05/06 toczącej się z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny" przeciwko Joannie i Dobromirowi     Gniewkom,    poprzez w szczególności : podanie nieprawdziwych danych co do czasu w jakim był wpisany na listę biegłych sądowych oraz co do wykształcenia, dokonaniu nieprawidłowych ustaleń w zakresie realizowanej inwestycji, jak też w zakresie oceny i  wniosków  merytorycznych  dotyczących powierzonych zagadnień, tj. o przest. z art. 271 § Ikk i 23 3§ 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk- na podstawie art. 17 § l pkt. 2 kpk - z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego

 2) po uprawomocnieniu się mniejszego postanowienia zwrócić:

Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wyżyny" - zatrzymaną do niniejszej sprawy dokumentację źródłową w postaci dokumentów Spółdzielni ujętą w załączniki do akt sprawy.

 

UZASADNIENIE –  ( fragment )

 Należy   zaznaczyć,   że   inne   kwestie   poruszane   w   toku postępowania objęte są odrębnymi postępowaniami, tj. :

-      kwestia nieprawidłowości przy uzyskaniu prawa użytkowania wieczystego przez SGGW oraz sprzedaży tego prawa SM „ Wyżyny" – umorzonym postępowaniem o sygn. l Ds 367/05/11 Prokuratury    Rejonowej Warszawa Mokotów (  zarejestrowanym pod sygn. Ko 306/06 tut. Prokuratury)- k. 9207- 9209,

-      l Ds 918/03/IY Prokuratury  Rejonowej Warszawa Mokotów -   dotyczącym działania na szkodę ( spółdzielców ) Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżynyprzez  Zarząd  Spółdzielni,  poprzez niedopełnienie  nałożonych  obowiązków tj. o przest z art. 296 § l kk . Postępowanie to zostało prawomocnie umorzone postanowieniem z dnia 24 lutego 2004 r. Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów( k. 9341-9348).

-      V Ds 4/08/S tut. Prokuratury dotyczącym przestępstw popełnionych na szkodę Romana Burzyńskiego i Iwony Nowakiewicz - Burzyńskiej. Sprawa ta została wyłączona z przedmiotowego śledztwa( k.7448-7452). Postępowanie to zostało prawomocnie umorzone postanowieniem tut. Prokuratury z dnia 19 lutego 2008 r.

-      Ds  24/07  tut.  Prokuratury  -  dotyczącym  posługiwania  się  fałszywymi dokumentami    przez radcę prawnego SM „ Wyżyny" - Jolantę Grunwald dot. wydzielenia się SM „ Wyżyny" oraz wyłudzenia dokonanego na szkodę Iwonny Kreush tj. przest. z art. 270 § l kk i in. Sprawa ta została wyłączona z przedmiotowego    śledztwa( k. 7197-7198)    . Postępowanie w mniejszej sprawie zostało zakończone prawomocnym postanowieniem tut. Prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 5 października 2007r.

-    V Ds 29/08/S tut. Prokuratury - dotyczącym poświadczenia nieprawdy w protokole Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny" w  Warszawie oraz niedopełnienia obowiązków przez referendarza Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego , tj. o przest. z art. 271 § l kk i in. Sprawa ta została wyłączona z przedmiotowego śledztwa ( k.8801-8803 ). Postępowanie to zostało  prawomocnie  umorzone  postanowieniem  tut. Prokuratury z  dnia 6 października 2008 r.

-    V Ds 10/09/S tut. Prokuratury - dotyczącym   niedopełnienia obowiązków w zakresie gospodarowania mieniem Gminy Warszawa  Ursynów  przez Burmistrza oraz pracowników Urzędu Gminy ,w związku z oddawaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny" tj. przest. z art. 296 § 3 kk. Sprawa ta została wyłączona z przedmiotowego śledztwa (k.4989-4991).

-   1 Ds 126/08/11 Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, które dotyczyło nieprawidłowości w przy prowadzeniu ksiąg wieczystych przez sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, tj, przest. z art. 231 § l kk. Śledztwo to zostało prawomocnie umorzone postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2008r.( k. 9210-9211).

-   V Ds 23/08 tut. Prokuratury -   które   dotyczyło przerobienia dokumentów w aktach postępowania   administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego znak: AM- BK.7353/458/06 , tj. przest. z art. 270 § l kk. Sprawa ta została wyłączona z przedmiotowego śledztwa(   k. 7912-7913). Dochodzenie to zostało prawomocnie umorzone postanowieniem z dnia 23 października 2008 r.

-       V Ds 22/09/S tut. Prokuratury – NIE DOTYCZY S. M. WYŻYNY

-       ponadto Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów prowadzi pod sygn. 7       Ds 55/09/111 ( k.8937) postępowanie obejmujące m.in. zagadnienia dotyczące: nieprawidłowości w wykorzystywaniu funduszu remontowego na inwestycje oraz przeznaczania środków tego funduszu na wydatki wiązane z majątkiem, który został przejęty przez tą Spółdzielnię wbrew zasadom podziału, działania na szkodę  Spółdzielni przez jej władze poprzez wytoczenie powództwa przeciwko tygodnikowi „Wprost" żądanie niezasadnie wysokiego zadośćuczynienia,

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mając na względzie przytoczone okolicznościami postanowiono jak na wstępie.

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej - Grzegorz Gerlicki