OGŁOSZENIA

Warszawa, dnia 20.10.2014r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Od lat Urząd Miasta podnosi opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, dlatego mieszkańcy muszą płacić coraz wyższe opłaty z tego tytułu. Jedyna radykalna zmiana tej sytuacji nastąpi, jeśli przekształcimy użytkowanie wieczyste we własność gruntu. Aby dokonać przekształcenia mieszkańcy spółdzielni, muszą wnieść do kasy Urzędu opłatę za przekształcenie. Te opłaty również są wysokie, ale jest sposób na ich radykalne zmniejszenie.Rada Miasta może udzielić, poprzez podjęcie uchwały, bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Bonifikata ta może wynosić nawet 95% wyliczonej opłaty. Przy takiej bonifikacie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest dla spółdzielni bardzo korzystne. Mieszkańcy nie będą już musieli płacić wysokich opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a sama opłata za przekształcenie będzie niska.

Rada Miasta nie podejmuje sprawy bonifikat. Dlatego przedstawiciele warszawskich spółdzielni mieszkaniowych wzięli sprawy w swoje ręce i przygotowali projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych. Warunkiem wprowadzenia Uchwały pod obrady Rady m. st. Warszawy jest poparcie jej projektu przez co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m. st. Warszawy, tzn. osób posiadających zdolność do czynności prawnych i zameldowanych w m. st. Warszawie. To mogą być wszyscy pełnoletni mieszkańcy Warszawy, nie tylko członkowie spółdzielni. Projekt będzie złożony w nowej kadencji Rady Warszawy, tuż po wyborach. Przypominamy, że podobna uchwała udzielająca bonifikat osobom fizycznym cały czas funkcjonuje w Warszawie.

Do dnia 30.11.2014r. zbieramy podpisy na listach poparcia projektu uchwały, wyłożonego w Biurze Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "WYŻYNY" ul. Stanisława Kazury 5 w Warszawie lub w Dziale Obsługi Osiedla ul. Stanisława Kazury 28. Potrzebny będzie nr. pesel, adres, kod pocztowy. Mile widziana oddolna inicjatywa mieszkańców włączenia się do akcji zbierania podpisów. Serdecznie zapraszamy Państwa do poparcia projektu Uchwały, można się z nim zapoznać na stronie internetowej www. wyzyny.home.pl lub w biurze Spółdzielni. Popierając projekt uchwały mamy szansę na obniżenie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

 

Zarząd Spółdzielni

 

            Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych i uzasadnienie ( pdf )

 

 

Warszawa, dnia 25.09.2014r.

 

Propozycja planu robót remontowych na 2015 rok.

 

Warszawa, dnia 05.09.2014r.

INFORMACJA

    Zarząd S. M. „WYŻYNY" informuje, że w związku z podwyższeniem opłat przez Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów , za użytkowanie wieczyste gruntu wystąpiliśmy do ww. Urzędu kwestionując zasadność podwyżki oraz zwracając uwagę na błędy w operacie, który był podstawą do naliczenia nowych opłat. Jednocześnie wystąpiliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z wnioskiem o ustalenie, że aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu jest nieuzasadniona. Treść wystąpień do SKO i Urzędu Miasta zamieszczamy poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Link do wykazu wniosków ( jpg ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycje wykazu od 1 do 3. ( wniosek 1.); Pozycje wykazu od 4 do 9. ( wniosek 2,);  Pozycje wykazu od 10 do 22. ( wniosek 3. ).

 

 

Warszawa, dnia 18.08.2014r.

Uprzejmie informujemy, że obsługa rachunków bankowych Spółdzielni, w tym rachunku bieżącego nr

84 1020 1156 0000 7902 0006 7421

została przeniesiona do oddziału XVI PKO Bank Polski S. A. przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie.

 

Warszawa, dnia 10.07.2014r.

 

Zarząd S. M. "WYŻYNY" przedstawia Państwu dokumenty końcowe z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że z protokołami poszczególnych części zgromadzenia można zapoznać się w biurze Spółdzielni.

 

Protokół końcowy Walnego Zgromadzenia S. M. "WYŻYNY"

Uchwała nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za 2013r.

Uchwała nr 2 - w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2010-2012.

Uchwała nr 3 - w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Rady Nadzorczej za 2013r.

Uchwała nr 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S. M. "WYŻYNY" za 2013r.

Uchwała nr 5 - w sprawie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (zysku netto).

Uchwała nr 6, 7, 8 - w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

 

 

Warszawa, dnia 24.06.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” w Warszawie zatrudni pracownika do Działu Rozliczeń z Członkami ... ( pdf )

 

Warszawa, dnia 10.06.2014r.

Zawiadomienie o rozliczeniu inwestycji - " Na Uboczu 28 ".

 

Warszawa, dnia 07.05.2014r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

             Zarząd SM „WYŻYNY” informuje, że na podstawie § 92 ust. 1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach, które odbędą się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 o godz. 18:00 w następujących terminach: I – 28.05.2014r., II – 05.06.2014r., III – 06.06.2014r., IV – 09.06.2014r., V – 10.06.2014r., VI – 11.06.2014r., VII – 12.06.2014r., VIII – 13.06.2014r.,   IX – 16.06.2014r., X – 17.06.2014r., XI – 23.06.2014r., XII – 24.06.2014r.,    XIII – 25.06.2014r., XIV – 26.06.2014r., XV – 27.06.2014r.

Informacje o zaliczeniu członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podane zostaną w oddzielnych ogłoszeniach co najmniej na 21 dni przed zebraniami każdej części.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.

2.    Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2013r. i omówienie wniosków z danych części Walnego Zgromadzenia 2013r.

4.    Rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2010-2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

6.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „WYŻYNY” za 2013 rok oraz przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (zysku netto).

7.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

8.    Wybory do Rady Nadzorczej.

9.    Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

Zamknięcie Zebrania.

CZŁONKOWIE MAJĄ PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPRAWOZDANIAMI I PROJEKTAMI UCHWAŁ, KTÓRE BĘDĄ PRZEDMIOTEM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA, W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. KAZURY 5, POKÓJ NR 17 ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI www.wyzyny.home.pl OD 14 MAJA 2014R.

 

Uchwała nr 14 Rady Nadzorczej - w sprawie: ustalenia zasad podziału członków SM „Wyżyny” uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia w 2014r. oraz liczby mandatów do Rady Nadzorczej SM „Wyżyny” przypadającej na każdą część Walnego Zgromadzenia

Dokumenty do Walnego Zgromadzenia 2014r.:

Statut spółdzielni;

Regulamin Walnego Zgromadzenia;

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu + Sprawozdanie;

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych + Wnioski z lustracji (2010-2012);

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej + Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013;

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego  + Sprawozdanie Finansowe za rok 2013;

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności spółdzielni.

Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2014 - 2017.

 

 

Warszawa 04.06.2014r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że XV-ta część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 27 czerwca 2014r. (piątek) godz. 1800  obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.   Na Uboczu 4,

2.   Na Uboczu 6,

3.   Na Uboczu 10,

4.   Na Uboczu 14,

5.   Na Uboczu 16,

6.   Braci Wagów 1

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.wyzyny.home.pl

 

 

Warszawa 03.06.2014r.

Z A W I A D O M I E N I E

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że XIV-ta część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 26 czerwca 2014r. (czwartek) godz. 1800  obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.   Na Uboczu 2,

2.   Na Uboczu 8,

3.   Na Uboczu 12,

4.   Na Uboczu 22,

5.   Na Uboczu 28

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.wyzyny.home.pl

 

Warszawa 02.06.2014r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że XIII-ta część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 25 czerwca 2014r. (środa) godz. 1800  obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.   Na Uboczu 18,                            5.   Belgradzka 50,

2.   Na Uboczu 20,                            6.   Belgradzka 52,

3.   Na Uboczu 24,                            7.   Kazury 1

4.   Na Uboczu 26,

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.wyzyny.home.pl

 

Warszawa 30.05.2014r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że XII-ta część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 24 czerwca 2014r. (wtorek) godz. 1800  obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.   Meander 2,                    5.   Meander 14,

2.   Meander 4,                    6.   Meander 16,

3.   Meander 8,                    7.   Meander 18,

4.   Meander 10,                  8.   Meander 22

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.wyzyny.home.pl

 

 

Warszawa 29.05.2014r.

Z A W I A D O M I E N I E

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że XI-ta część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 23 czerwca 2014r. (poniedziałek) godz. 1800  obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.   Meander 15,

2.   Meander 19,

3.   Meander 23,

4.   Braci Wagów 11,

5.   Braci Wagów 20

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.wyzyny.home.pl

 

 

Warszawa 23.05.2014r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że X-ta część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 17 czerwca 2014r. (wtorek) godz. 18:00 obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.   Meander 1,                          6. Meander 11,

2.   Meander 2A,                        7. Meander 13,

3.   Meander 3,                          8. Meander 17,

4.   Meander 5,                          9. Meander 20,

5.   Meander 9,                        10. Meander 21,

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.wyzyny.home.pl

 

Warszawa 22.05.2014r.

Z A W I A D O M I E N I E

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że IX-ta część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 16 czerwca 2014r. (poniedziałek) godz. 18:00 obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.   Meander 1A,                         6.   Belgradzka 46,

2.   Meander 6,                           7.   Belgradzka 46A,

3.   Meander 7,                           8.   Belgradzka 48,

4.   Meander 12,                         9.   Braci Wagów 2,

5.   Belgradzka 44,                    10.  Braci Wagów 4

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.wyzyny.home.pl

 

Warszawa, 21.05.2014r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

   Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że VIII-ma część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 13 czerwca 2014r. (piątek) godz. 18:00 obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.       Kazury 6,                           4. Kazury 14

2.       Kazury 10,                          5. Kazury 18

3.       Kazury 12,

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.home.pl

 

Warszawa, 20.05.2014r.

 Z A W I A D O M I E N I E

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że VII-ma część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 12 czerwca 2014r. (czwartek) godz. 18:00 obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.   Kazury 11,                            5. Kazury 17

2.   Kazury 13,                            6. Kazury 19

3.   Kazury 15,                            7. Kazury 24

4.   Kazury 16,                            8. Kazury 26

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.home.pl

 

Warszawa, 19.05.2014r.

 Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że VI-ta część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 11 czerwca 2014r. (środa) godz. 18:00  obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.   Kazury 2,                            7.    Kazury 2F,

2.   Kazury 2A,                          8.    Kazury 4,

3.   Kazury 2B,                          9.    Kazury 5,

4.   Kazury 2C,                        10.    Kazury 7,

5.   Kazury 2D,                        11.    Kazury 8,

6.   Kazury 2E,                        12.    Kazury 21

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.home.pl

 

Warszawa, 16.05.2014r.

 Z A W I A D O M I E N I E

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że V-ta część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 10 czerwca 2014r. (wtorek) godz. 18:00  obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.   Kazury 20,                        5. Pileckiego 112,

2.   Kazury 22,                        6. Pileckiego 114,

3.   Kazury 28,                        7. Pileckiego 116,

4.   Pileckiego 110,

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.home.pl

Warszawa, 15.05.2014r.

 Z A W I A D O M I E N I E

        Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że IV-ta część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 09 czerwca 2014r. (poniedziałek) godz. 18:00 obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.       Małej Łąki 11,                       7. Małej Łąki 23,

2.       Małej Łąki 13,                       8. Małej Łąki 76,

3.       Małej Łąki 15,                       9. Małej Łąki 78,

4.       Małej Łąki 17,                     10. Małej Łąki 80,

5.       Małej Łąki 19,                     11. Małcużyńskiego 7,

6.       Małej Łąki 21,                     12. Małcużyńskiego 11.

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.home.pl

Warszawa, 14.05.2014r.

 Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że III-cia część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 06 czerwca 2014r. (piątek) godz. 18:00  obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

 

1.       Żabińskiego 4,                   5. Żabińskiego 16

2.       Żabińskiego 10,                 6. Żabińskiego 18

3.       Żabińskiego 12,                 7. Żabińskiego 20

4.       Żabińskiego 14,                 8. Małcużyńskiego 9

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.home.pl

 

 Warszawa, 13.05.2014r.

 Z A W I A D O M I E N I E

 

        Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że II-ga część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 05 czerwca 2014r. (czwartek) godz. 18:00  obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

1. Małej Łąki 72,                                                 7. Żabińskiego 6,

2. Małej Łąki 74,                                                 8. Żabińskiego 7

3. Małcużyńskiego 5,                                          9. Żabińskiego 8

4. Żabińskiego 2,                                             10. Żabińskiego 9

5. Żabińskiego 3,                                             11. Żabińskiego 16A

6. Żabińskiego 5,

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.wyzyny.home.pl

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zarząd SM „Wyżyny” informuje, że I-sza część Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w dniu 28 maja 2014r. (środa) godz. 18:00 obejmuje członków, których prawa do lokali związane są z następującymi nieruchomościami:

1.     Małej Łąki 1,                    

2.     Małej Łąki 2,                                 13. Małej Łąki 16

3.     Małej Łąki 3,                                 14. Małej Łąki 18

4.     Małej Łąki 4,                                 15. Małej Łąki 20

5.     Małej Łąki 5,                                 16. Małej Łąki 22

6.     Małej Łąki 6,                                 17. Małej Łąki 24

7.     Małej Łąki 7,                                 18. Małej Łąki 26

8.     Małej Łąki 8,                                 19. Małej Łąki 28

9.     Małej Łąki 9,                                 20. Małej Łąki 30

10.   Małej Łąki 10,                               21. Małej Łąki 32

11.   Małej Łąki 12,                               22. Małej Łąki 34

12.   Małej Łąki 14,                               23. Małej Łąki 36

Przypominamy, że z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 pok. nr 17 oraz na stronie internetowej spółdzielni www.wyzyny.home.pl.

INFORMACJA

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA,
PEŁNIONY BĘDZIE DYŻUR W BIURZE ZARZĄDU

W DNIU 10.05.2014 ROKU (SOBOTA)  W GODZ. OD 800 DO 1400

 

Warszawa, 30.04.2014r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

         Zarząd SM „Wyżyny” zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej wprowadził opomiarowanie tzw. polewaczek ogrodowych. Ma to na celu przede wszystkim obniżenie kosztów zużycia wody poprzez wyeliminowanie kosztów kanalizacji. W związku z powyższym, zwracamy się do mieszkańców nieruchomości o opinię, jak widzą Państwo rozliczenie wody, która służy do podlewania ogródków przydomowych, które są za zgodą Spółdzielni użytkowane przez mieszkańców z parteru  a stanowią współwłasność wszystkich właścicieli budynku.

1. Czy koszt zużycia wody ma stanowić koszty nieruchomości ?.

2. Czy koszt zużycia wody ma stanowić koszty mieszkańca, który użytkuje „ogródek” ?.

3. Czy koszt zużycia wody ma stanowić koszt całej Spółdzielni ?.

 Opiniując powyższe zagadnienie należy naszym zdaniem wziąć pod uwagę to, że mieszkańcy parterów ponoszą koszty użytkowania ogródków i wkładają w nich swoją pracę przyczyniając się do pozytywnego wizerunku nieruchomości, co ma także wymiar finansowy np. wzrost wartości nieruchomości. Na Państwa opinie oczekujemy do 31.05.2014r. w formie pisemnej złożonej w siedzibie Spółdzielni lub drogą mailową   sekretariat@wyzyny.home.pl

 

 

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY" informuje, że wszelkie informacje dotyczące rozliczeń finansowych z tytułu opłat eksploatacyjnych, wkładów, kredytów i innych rozrachunków, będą udzielane tylko osobiście osobom uprawnionym, po okazaniu dowodu tożsamości lub telefonicznie po podaniu loginu umożliwiającego dostęp do kartoteki lokalu na stronie internetowej spółdzielni  (Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. art. 6 - tekst jednolity Dz.U. z2002r. nr 101, poz. 926). Jednocześnie przypominamy, że na stronie internetowej spółdzielni:   www.wyzyny.home.pl w zakładce MOJE KONTO udostępniliśmy indywidualne informacje dotyczące stanu konta i wymiaru czynszu poszczególnych lokali.

W celu odebrania loginu oraz pierwszego hasła należy zgłosić się do Spółdzielni (z dowodem tożsamości). Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek: 11:00-17:00, środa: 9:00-15:00, czwartek: 11:00-17:00.

 

Warszawa, 14.02.2014 r.

 

Spółdzielnia mieszkaniowa „WYŻYNY" informuje, że zgodnie z artykułem 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami dz. Ust. Nr 46 z 2000 roku osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 50% miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce Narodowej za 2013rok t. j. 1825.03 zł (brutto) mogą ubiegać się o 50% bonifikatę od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.Wypełnione wnioski w terminie do 31.03.2014 roku należy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Druki można pobrać na stronie internetowej : www.ursynow.waw.pl

Dokumenty (.pdf):   List Otwarty,  Poparcie zmian w ustawie śmieciowej,  Wniosek o zmianę ustawy, Załączniki do wniosku.